Termeni și condiții generale de utilizare a platformei

Generalități

Prezentele termeni și condiții (denumite în continuare ”Termeni”; ”T&C”) reglementează utilizarea totalității serviciilor oferite prin intermediul platformei online www.casta.eu, de catre entitățile afiliate grupului Casta, respectiv:

CASTA IMOBILIARE SRL, avand sediul in Targu.Mures, str. Targului nr. 1, et. 1, Corp B, jud. Mures, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J26/702/2013, Cod Unic de Inregistrare RO 31961387, avand contul nr. IBAN : RO94BACX0000000906542001‏ deschis la UniCredit Bank - Sucursala Targu Mures,

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentele termeni înaintea utilizării platformei online Casta, prevederile acestui document fiind aplicabile tuturor persoanelor fizice și juridice care utilizează platforma iar acestea vă obliga legal.

Utilizarea Platformei de către Dvs. se realizeaza în baza acceptarii în mod expres a tuturor prevederilor conținute in prezentele Termeni, precum și garantarea faptului că ați împlinit vârsta de 18 ani, dispuneți de capacitate de exercițiu în calitate de persoană fizică, sunteți reprezentantul legal al unei societăti sau dispuneți de toate prerogativele, împuternicirile și capacitatea necesară de a angaja persoana juridica pe care o reprezentați, cu efecte obligatorii pentru toate părțile interesate. În cazul oricăror obiecțiuni față de prevederile prezentelor Termeni, utilizarea platformei Casta este interzisă.

Politica noastră privind protecția datelor cu caracter personal, precum și aspectele vizând clauzele de confidențialitate sunt încorporate prin referință în prezentele Termeni și Condiții, iar respectivele prevederi coroborate cu termenii și condițiile de utilizare constituie în integralitatea lor și vor fi denumite în continuare “Acordul”

Casta își rezervă dreptul de a revizui oricând prezentele Termeni și condiții generale de utilizare, eventualele modificări intrând în vigoare și devenind aplicabile din momentul actualizării acestora pe Platforma. Utilizarea serviciilor Casta ulterior implementării unor amendamente constituie acceptul asupra prevederilor modificate. Prin urmare, vă recomandam să verificati periodic Termenii si condițiile de utilizare precum și politica privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitate pentru a fi informați despre eventualele modificări implementate.

Pentru orice detalii legate de serviciile, respectiv de platforma www.casta.eu , ne puteți contacta cu încredere numărul de telefon 031-122-7088, respectiv la următoarea adresa de email: contact@casta.eu

Termeni si Definiții

Utilizator = orice persoană fizică sau juridică care accesează și își înregistrează un cont aferent pe platforma online Casta

Partener = Agent imobiliar sau Agentia imobiliara care furnizeaza servicii utilizatorilor in numele Casta.

Serviciile furnizate de Casta pentru utilizatori pot include diverse servicii de promovare imobiliara:

- publicarea anunțului de vânzare pe platforma proprie, www.casta.eu, promovarea acestuia pe platforme terțe, consultanța cu ocazia negocierilor legate de înstrăinarea imobilului precum și in cadrul perfectării formalitaților legate de transferul de proprietate al imobilului de catre Casta sau Parteneri; asistența tip call-center, oferte de achizitie de imobil și evaluarea imobilelor supuse vânzarii catre terți, asistență în realizarea de fotografii imobilelor supuse vânzarii, asistență cu ocazia vizionării imobilelor rezervate prin serviciile Casta, consultanta in vederea obtinerii unui credit imobiliar.

- tranzacțiilei imobiliare proprii, constând în achiziții și înstrăinări de imobile cu utilizatorii platformei Casta. Tranzacțiile imobiliare realizate prin intermediul serviciilor Casta în care Casta este parte contractantă vor respecta prevederile regimul juridic al imobilelor în proprietate privată precum și cele necesare în ceea ce privește publicitatea imobiliară, cuo ocazia perfectării transferului de proprietate ale acestora.

Beneficiar = orice persoană fizică sau juridică care deține relații comerciale cu Casta, în calitate de:
a.) “Vânzator” al unui spațiu imobiliar cu destinație de locuință (apartament bloc, casă etc.)
b.) ”Cumpărător” unui imobil, conform cererii sale de achizitie înregistrat pe platformă
Beneficiarul este titular al contului înregistrat pe platforma online www.casta.eu, al cărui anunț de vânzare/cumpărare este publicat și promovat pe platforma mai sus menționată.

Partener= reprezentant al Casta, desemnat în vederea prestării Pachetului de Servicii Casta, conform celor prevăzute mai sus

Anunțul de vânzare = anunțul supus de Vânzator spre publicare pe platforma Casta, având ca obiect înstrăinarea unui imobil cu destinația de locuință, conținând descrierea acestuia, conform funcționalităților existente pe platforma. Imobilul oferit către vânzare poate fi achitat atât de cumpărători terți, cât și de către Casta, conform domeniului său de activitate.

Evaluare imobil = evaluarea cu caracter estimativ al prețului apartamentului publicat spre vânzare, întocmit de Casta în baza informațiilor furnizate de solicitant, raportul de evaluare fiind realizat prin utilizarea mijloacelor de analiză internă ale Casta. Prin solicitarea unei evaluari al imobilului, utilizatorul își dă acordul cu privire la publicarea vânzării pe platformă.

Tarife și comisioane de succes Casta = remunerația procentuală sau fixă, percepută de Casta pentru serviciile sale agenție imobiliară, precum și orice alt tip de serviciu auxiliar prestart pe platforma www.casta.eu ce se va percepe de către Casta sau de Partener, după caz, în mod direct de la Beneficiar, conform condițiilor fiecarui tip de serviciu prestat. Comisionul de succes procentual se va calcula față de valoarea efectivă al înstrăinării acordat, conform celor evidențiate în contractul de vânzare-cumpărare și nu față de prețul îndicat în anunțul publicat pe platforma www.casta.eu. Tarifele și comisioanele actualizate ale platformei se regăsesc în secțiunea de oferte ale platformei, acestea putând fi actualizate periodic conform politicilor comerciale ale Casta, eventualele modificari neavând caracter retroactiv

Descrierea serviciilor

Casta este o platformă dedicată serviciilor imobiliare ce ofera posibilitatea utilizatorilor de a publica anunțuri de vânzare, de a rezerva pe o perioadă limitată imobilele supuse vânzării pe platformă, de a solicita oferte de vânzare, de a viziona imobileimobile in, de a vinde direct către Casta, sau de a achiziționa direct de la Casta imobile, precum și de a în schimbul unei remunerații de succes plătibil în cazul perfectionării formalităților de transfer al imobilului înstrăinat conform definițiilor de mai sus. Anunțurile de vânzare, vor conține adresa și descrierea imobilului, conform funcționalităților existente pe platforma.

Prin activarea oricărui pachet de servicii, utilizatorul va putea beneficia de pachetul de servicii pus la dispozitie de Casta conform disponibilității acestora. Conform opțiunii Vânzătorului, acestea are posibilitatea de a solicita o ofertă de cumpărare directă de la Casta, transmiterea unei oferte în acest sens, rămânând la latitudinea exclusivă a Casta.

 

SERVICII PENTRU VÂNZĂTORI

Prin activarea serviciului, vânzătorul oferă un mandat către Casta, sau Partenerii acestuia pentru a intermedia, in conditii de exclusivitate al pretului, pe o perioadă de 30 zile calendaristice, vanzarea-cumpărarea Imobilului supus vânzării, și publicat pe platforma www.casta.eu, conform ofertei de preț indicativ furnizat de Casta în acest sens.

Cu ocazia activării serviciului, în baza acceptării ofertei de preț propusă de Casta în ceea ce privește evaluarea imobilului, Vânzătorul poate opta pentru două planuri tarifare, conform celor de mai jos:

  • Pachet tarifar 100 EUR: prin alegerea acestui pachet, Vânzătorul se obligă la achitarea sumei de 100 EUR cu TVA inclus către Casta la momentul semnarii contractului de reprezentare, suma reprezentând tariful fix al serviciilor, Vânzătorul neavând alte obligații de plată viitoare față de Casta. Astfel prin activarea pachetului de servicii, și achitarea tarifului fix, Vânzătorul mandatează Casta în vederea identificării unui cumpărător al imobilului supus vânzării conform ofertei de evaluare transmisă anterior de Casta în acest sens. În ipoteza în care Casta nu va identifica un cumpărător în termenul de exclusivitate de 30 zile de la data activării serviciului, Vânzătorul va fi îndreptățit să solicite restituirea sumei achitate către Casta, sau către Partenerii săi.

 

Prin alegerea oricăreia dintre pachetele de servicii de mai sus, Vânzătorul se obligă la următoarele:

a.) sa detina dreptul de proprietate asupra imobilului mai sus mentionat, sau sa fie reprezentantul legal imputernicit de proprietar in vederea instrainarii bunului, iar imobilul supus instărinarii trebuie sa aiba regimul proprietatii clar definit,

b.) sa puna la dispozitia Casta toate informatiile, documentele, planurile de situatie ce-i sunt necesare in vederea intermedierii vanzarii-cumpararii imobilului supus instrăinării, precum și cele necesare legate de transferul proprietății, prin intermediul platformei online www.casta.eu

c.) sa plateasca prețul serviciilor in conditiile de mai sus, chiar și în ipoteza în care transferul dreptului de proprietate nu s-ar materializa din propria sa culpă, precum și în cazul în care refuză închierea contractului de vânzare-cumpărare cu cumpărătorul identificat pentru motive discreționare. În cazul refuzului de a înstrăina imobilul către un cumpărător identificat de Casta, dispus să achite prețul conform ofertei de vânzare, Vânzătorul va avea obligația achitării către Casta unei sume cu titlu de daune interese in valoare de 100 EUR.

d.) sa fie prezent sau sa imputerniceasca o persoana la solicitarea Casta pentru vizionarea imobilului ce face obiectul prezentului contract, sa permită accesul reprezentantului Casta în incinta imobilului precum și efectuarea unei note de inventar, incluzând fotografii, privind starea imobilului precum și dotările, respectiv accesoriile sale.

e.) sa aiba intreaga capacitate de exercitiu si sa poata dispune fara nici o ingradire asupra bunului imobil

f.) să acorde pe o perioada de 30 zile de la data activării pachetului de servicii ales un drept de reprezentare exclusiva catre Casta, respectiv catre partenerul desemnat de acesta in vederea prestarii serviciilor sale. In sensul prezentelor prevederi, Vanzatorul nu are o interdictie de a instraina imobilul prin alte mijloace sau prin intermediul altor terti, insa in cazul in care transferul de proprietate prin vanzare al imobilului se va realiza in acest termen, sau se va încheia o promisiune de vânzare-cumpărare privind înstrăinarea imobilului, Vânzatorul va avea obligatia achitarii Pachetului tarifar ales, chiar si in ipoteza in care vanzarea se realizeaza prin evitarea de catre Vânzător a serviciilor puse la dispozitie de catre Casta, sau prin intermediul unor terti. In acest sens, Vânzător se angajeaza ca in cazul in care va promova şi vinde proprietatea sus menționată în perioada de exclusivitate singur sau printr-un alt intermediar, pretul indicat al imobilului sa fie cu cel putin minim 5% mai mare fata de cel stabilit in contractual cu CASTA IMOBILIARE SRL.

Vanzatorul declara si garanteaza urmatoarele:

a.) detine capacitatea necesara publicarii anuntului de instrainare al imobilului, avand calitatea fie de proprietar exclusiv, fie cel de coproprietar, imputernicit sau mandatar, obtinand acordul proprietarului in vederea reprezentarii intereselor acestuia in ceea ce priveste relatia comerciala cu Casta, precum a beneficierii de serviciile aferente formalitatilor necesare instrainarii bunului.

b.) imobilul supus vanzarii prin intermediul serviciilor Casta corespunde informatiilor furnizate de Vanzator si nu este grevat de sarcini, totodata nu exista orice alte impedimente juridice ce ar putea impiedica transferul dreptului de proprietate a bunului.

Casta isi rezerva dreptul de a verifica prin mijloace proprii indeplinirea garantiilor si conditiilor prevazute mai sus. In acest sens, in termen de 5 zile lucratoare de la data validarii anuntului de vanzare, Vanzatorul are obligatia de a transmite catre Casta prin corespondenta electronica o copie dupa documentele care atesta veridicitatea informatiilor furnizate (extras de carte functiara, procura speciala, mandat etc.).

In cazul in care Vanzatorul nu isi indeplineste obligatiile prevazute mai sus si nu poate face dovada indeplinirii conditiilor prevazute mai sus, Casta isi rezerva dreptul conform optiunii sale sa procedeze la urmatoarele:

a.) incetarea serviciilor furnizate, blocarea automata a contului de utilizator si revocarea anuntului de vanzare, fara nici o notificare prealabila, cu decaderea dreptului Vanzatorului de a pretinde restituirea oricăror sume achitate pâna la acel moment către Casta

b.) obligarea Vanzatorului la achitarea tarifelor sale, in cazul in care se constaata existenta unor manopere dolosive avand scopul de a frauda interesele Casta.

 

SERVICII PENTRU CUMPĂRĂTORI

Prin activarea serviciului, Cumpărătorul oferă un mandat către Casta, sau Partenerii acestuia pentru a identifica și de a intermedia, in conditii de exclusivitate, pe o perioadă de 30 zile calendaristice, vanzarea-cumpărarea unui imobil supus vânzării pe platforma www.casta.eu,

Cu ocazia activării serviciului, Cumpărătorul poate opta pentru două planuri tarifare, conform celor de mai jos:

  • Pachet tarifar 100 EUR cu TVA inclus: prin alegerea acestui pachet, Cumpărătorul va avea posibilitatea rezervării achiziției unui imobil supus vânzării pe platforma www.casta.eu, pe o perioadă de 7 zile calendaristice de la data achitării tarifului de activare a pachetului. În perioada rezervării, Cumpărătorul va avea posibilitatea vizionării imobilului rezervat împreună cu reprezentanții Casta, conform unei programări prealabile efectuate prin intermediul platformei. În cazul în care în termenul de cele 7 zile calendaristice de la data activării pachetului de servicii, Cumpărătorul nu va mai avea interesul achizitionării imobilului rezervat, acesta va avea dreptul să solicite restituirea tarifului achitat în acest sens.

În prestarea pachetelor de servicii, atât pentru Vânzători cât și Cumpărători, Casta va avea următoarele obligatii și atribuțiuni:

a) sa utilizeze baza sa de date de potentiali clienti si sa faca toate diligentele pe care le considera necesare pentru indeplinirea serviciilor, prin intermediul platformei www.casta.eu si a celorlalte site-uri de specialitate, precum si prin metode clasice de promovare, fie direct, fie prin intermediul unui Partener Casta, abilitat in acest scop.

b.) să acționeze în calitate de reprezentant al Beneficiarului, și să presteze servicile sale de agenție, incluzînd identificarea de vânzători/cumpărători, îndrumare și intocmire de documente necesare perfectării formalităților privind transferul de proprietate, etc.

c.) să indisponibilizeze pe platformă toate imobilele rezervate de cumpărători de la înstrăinare, pe durata valabilității rezervării

d.) conform opțiunii sale, sa desemneze un partener in vederea realizarii activitatilor de intermediere a tranzactiei imobiliare

e.) la solicitarea Clientului sa-l informeze pe acesta asupra potentialilor clienti interesati si sa-i puna la dispozitie acestuia informatiile referitoare la vizitele avute cu acestia;

f.) la solicitarea Clientului sa-l asiste pe acesta la incheierea contractului de vanzare-cumparare pentru imobile;

 

Beneficiarii își dau acordul ca documentele aferente colaborarii (contracte, notificari, facturi fiscale, etc) sa fie transmise prin corespondenta electronica, catre adresa de email furnizata pe platforma www.casta.eu

Costuri de tranzacționare, impozite și taxe

Vânzătorul va avea obligația achitării oricăror taxe referitoare la documentele necesare perfectării vanzarii apartamentului așa cum sunt ele reglementate de legea română, precum și orice alte costuri suplimentare de tranzacționare, conform practicilor în acest domeniu. Aceste cheltuieli pot include în mod nelimitativ costuri de rambursare anticipată a împrumuturilor, taxe de transfer, taxe de înregistrare, onorarii de avocat, drepturi de garanție sau hotărâri împotriva imobilului., cotizații proporționale ale asociației de proprietari și / impozite sau utilitati pe proprietate datorate până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. În cazul pre-existenței unui contract de reprezentare cu prevederi de exclusivitate încheiat de vânzător cu un alt agent imobiliar, vânzătorul va fi responsabil pentru acoperirea oricăror cheltuieli legate de respectiva relație, Casta neacceptând să achite comisioane terților, cu excepția cazului în care relația respectivă este divulgată de vânzător anterior efectuării tranzacției, iar Casta acceptă o derogare de la propriile sale proceduri în acest sens.

.

Servicii auxiliare

Prin intermediul platformei Casta, utilizatorii înregistrați pot beneficia de servicii auxiliare puse la dispoziție în măsura disponibilităților acestora, cum ar fi intermedierea de credite bancare. Prin cererea de ofertă de credit utilizatorilor li permite sa transmita datele de contact, impreuna cu diverse informatii privind situatia personala si financiara (conform cerintelor partenerilor comerciali ai Casta) catre institutiile financiare partenere, in vedere obtinerii unui oferte de credit.

Înregistrare cont de utilizator

Utilizarea serviciilor Casta se poate realiza prin intermediul unui cont personalizat înregistrat pe platforma în baza unui nume de utilizator și parolă unică, în urmatoarele etape:

a.) cu ocazia înregistrarii contului, veți avea obligația să ne furnizați numele, prenumele, adresa de email precum și numarul de telefon.

b.) în cazul publicarii unui anunț de vânzare /, utilizatorul își va furniza pe platformă datele de facturare, precum și locația imobilului publicat spre vânzare

În cadrul procedurii de înregistrare, Casta va avea access și va prelucra datele cu privire la adresa de IP ale utilizatorilor.

Obligații la înregistrare

Pentru a folosi serviciile oferite de Casta la înregistrarea contului utilizatorii au următoarele obligații:

1) furnizarea datelor adevarate, exacte și complete, conform formularului de înregistrare pus la dispoziție de Casta;

2) menținerea și după caz actualizarea atunci când situația o cere, a datelor de înregistrare pentru a fi adevarate, exacte și complete.

În cazul furnizării unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Casta Imobiliare SRL are dreptul să suspende sau să desfiinteze contul utilizatorului și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a platformei www.casta.euro

Casta își rezervă dreptul unilateral de a efectua prin mijloace proprii o procedură de filtrare a tuturor utilizatorilor anterior aprobării contului (verificarea antecedentelor, interacțiune personală, efectuarea de corespondență, interviuri prin telefon sau alte mijloace de comunicare, etc.).

În cazul în care în cadrul procedurii de filtrare reprezentanții Casta consideră oportun, aceștia pot proceda oricând la refuzarea contului supus spre aprobare, fără vreo notificare prealabilă și fără a avea obligația motivării deciziei.

Înregistrare și condiții pentru persoane juridice

În urma înregistrării unui cont de catre o persoana juridica, reprezentanților acestora li se va solicita furnizarea unor informații valide cu privire la denumirea, datele de facturare, precum și informații privind informatii bancare.

Casta își rezervă dreptul de a efectua o procedură de filtrare a Companiei, și poate proceda oricând la refuzarea unui cont aflat în curs de aprobare, fără vreo notificare prealabilă și fără a avea obligația motivării deciziei.

Răspunderea Casta

Prin furnizarea serviciilor sale, Casta nu își asuma răspundere cu privire la perfectarea transferurilor de proprietate asupra imobilelor publicate pe platforma sa, acționând ca factor pasiv în relația părților.

Casta nu deține control și prin urmare nu-și asuma nici o răspundere asupra calității, legalității, viciilor aparente sau ascunse, sau orice alte aspect legate de conținutul anunțurilor de vânzare, precum și nici asupra imobilelor publicate pe platformă, precum nici asupra integrității, responsabilității sau ale oricăror acțiuni sau omisiuni de orice natură ale utilizatorilor.

Casta nu își asumă răspunderea pentru acuratețea sau veridicitatea oricăror informații transmise de Utilizatori în cadrul folosirii serviciilor pe platforma.

Specialistii imobiliari, acționând în calitate de reprezentanți ai Casta, vor raspunde profesional și delictual civil față Casta în ceea ce privește activitatea acestora în raporturile cu beneficiarii serviciilor.

În cazul interacțiunii utilizatorilor, este recomandat ca aceștia să exercite precauție și rezonabilitate în vederea protejării drepturilor personale și patrimoniale.

Casta și societățile sale afiliate nu își asumă nici o răspundere pentru comportamentul utilizatorilor în cadrul serviciilor prestate, atât în mediul online cât și cel offline.

Casta nu iși asuma răspunderea cu privire la orice pretenții derivate din eventuale litigii născute între terți în ceea ce privește imobilele publicate spre vânzare pe platformă, ce ar putea viza prejudicii, daune compensatorii, clauze penale, vicii de orice natură, cunoscute sau necunoscute, ascunse sau vizibile, publice sau nepublice, aflate în legatură cu asemenea litigii.

Protecția Datelor cu Caracter Personal

Casta Imobiliare SRL este responsabila pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate pe platforma Casta, prin serverele sale dedicate acestei operațiuni.

Casta va colecta și va prelucra datele cu caracter personal furnizate de Utilizatorii serviciilor, aceste date incluzând în principal dar nerestrictiv următoarele: numele, denumirea și datele de identificare ale persoanelor fizice și juridice, datele de contact, date bancare curente, de profil ale Utilizatorilor, adrese de email, etc.

Nota de informare cu privire la protectia datelor cu caracter personal se coroboreaza cu prevederile prezentului document, putând fi accesata la https://www.casta.eu/ro/politica-de-confidentialitate

Spațiul Public și Confidențialitatea

Serviciile furnizate de Casta pot include profiluri, sisteme de email, bloguri, mesagerie, aplicații, anunțuri de recrutare, spații de chat, înștiintări colective, forumuri, comunități precum și alte platforme de comunicare care facilitează interacțiunea între Utilizatori. Aceste spații pot fi folosite în mod exclusiv pentru transmiterea și recepția unor conținuturi relevante în scopul destinat respectivelor platforme.

Activitati interzise pe platforma

Sunt interzise în mod nelimitativ următoarele activități:

a. defăimarea, abuzul, hărțuirea, urmărirea, amenințarea, lezarea incălcarea drepturilor altor persoane (de ex. dar in mod nelimitativ drepturile de viață privată și de imagine publică)

b. publicarea, încărcarea distribuirea sau diseminarea oricărui conținut cu caracter obscen, defăimator, sau ilicit prin natura, sa.

c. utilizarea serviciilor Casta în scopuri care contravin reglementărilor legale la nivel local, national sau international, precum si in orice alte scop decat cele stabilite de Casta

d. publicarea unor fișiere care conțin aparatură soft sau orice alt material ce încalcă drepturile de proprietate intelectuală (sau de orice altă natura) ale terților

e. publicarea unor fișiere care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge sau de a dăuna orice sistem sau informație;

f. publicitatea sau oferirea oricăror produse sau servicii pentru scopuri comerciale prin platforma, altele decât cele oferite prin serviciul Casta

g. promovarea unor chestionare, concursuri, jocuri piramidale sau corespondență tip ”chain letter”

h. publicarea aceluiași conținut în mod repetat (spamming) este strict interzisă

i. descărcarea oricărui tip de conținut încarcat de un alt Utilizator, despre care se poate prezuma în mod rezonabil că distribuirea sa prin serviciul Casta este ilicită.

j. restricționarea sau obstrucția utilizării platformei de către alte persoane. Insinuarea sau afirmarea faptului ca orice afirmații pe care le faceți sunt garantate de Casta , în lipsa acordului prealabil manifestat în scris de către Casta

k. utilizarea unor sisteme manuale sau automatizate în vederea colectării ilicite a datelor, copierii informațiilor sau al indexării serviciilor

l. atacarea cibernetică a Serviciului, ale serverelor sau ale rețelelor aferente

m. adaptarea alterarea, licențierea, sub-licențierea sau traducerea Serviciului pentru uz personal sau în scopuri comerciale

n. revocarea sau alterarea vizuală sau în alt mod ale mărcilor, respectiv ale bunurilor protejate prin drepturi de autor, sau ale oricăror bunuri aflate în patrimoniul Casta

o. încărcarea de material cu conținut jignitor, sau dăunător, încluzând în mod nerestrictiv conținut ce pledează în favoarea, înstigă sau promoveză rasismul, intoleranța religioasă, ura sau agresiunea fizică împotriva altor indivizi sau grupuri de persoane.

p. publicarea de conținut sau furnizarea accesului la conținuturi ce exploatează minorii în mod abuziv, violent sau sexual.

q. folosirea materialul obtinut prin intermediul platformei Casta in scopuri concurentiale

r. postarea, difuzarea sau transmite orice alt material care contravine, in orice fel, normelor legale in vigoare.

Casta nu va fi responsabil pentru acțiunile terților în legatură cu orice material sau conținut publicat pe platforma, iar in cazul constatarii incalcarii obligatiilor mai sus mentionate, isi rezerva dreptul unilateral de a indeparta orice continut ce contravine acestor prevederi, precum si de a bloca accesul la platforma, respectiv de a refuza prestarea serviciilor catre persoanele aflate in culpa. Totodata, Casta isi rezerva dreptul de a se indrepta impotriva tuturor persoanelor ce s-ar afla vinovate de cauzarea unor prejudicii societatii, prin incalcarea obligatiilor de mai sus.

Contul, Parola, Securitatea si Utilizarea Contului

Utilizatorul este singura persoană autorizată sa utilizeze contul său, fiind unica parte responsabilă pentru menținerea confidențialității oricărei parole sau număr de cont furnizat de Casta în vederea accesării serviciilor.

Utilizatorul este unica parte responsabilă pentru toate activitătile ce se desfășoară din contul și parolele sale. Casta nu deține controlul asupra utilizării conturilor și își declina orice responsabilitate fată de activitățile derivate în urma utilizărilor. În cazul existenței unor suspiciuni față de utilizarea neautorizată din partea unor terți ale parolelor sau conturilor, precum și indicii asupra oricăror încalcări ale sistemelor de securitate, utilizatorul isi asuma obligatia de a notifica de indata Casta despre aceste aspecte.

Prin furnizarea numărului de telefonie mobila precum și prin utilizarea platformei, persoana vizata își da acordul expres pentru Casta in vederea transmiterii unor mesaje și inițierea de convorbiri telefonice în vederea imbunătățirii serviciilor oferite. Casta nu va taxa costul acestor convorbiri sau mesaje, însă taxe standard impuse de rețelele mobile se pot aplica.

Linkuri către alte Platforme/Pagini web

Furnizarea de linkuri de pe Casta către alte pagini web sau alte platforme nu constituie o recomandare din partea Prestatorului privind respectivele platforme sau conținutul acestora, linkurile mai sus menționate fiind furnizate doar cu scop informativ și spre referință. Casta nu deține controlul acestor platforme terțe și nu garantează sau îsi asumă orice fel de răspundere fată de conținutul acestora. Existența unor asemenea linkuri (incluzând și reclame) nu reprezintă recomandarea Casta asupra conținutului acestora și nu implică vreo asociere față de operatorii respectivelor platforme. Evaluarea conținutului și utilității paginilor web terțe revine în sarcina utilizatorilor.

Utilizarea oricăror pagini web deținute sau operate de terțe persoane este reglementată de termenii și conditiile de utilizare ale respectivelor platforme, și nu de catre Casta. Utilizatorii pot accesa respectivele platforme terte pe propria lor răspundere. Casta îsi declina orice răspundere legată de accesarea și utilizarea precum și fată de conținutul platformelor terțe ale căror linkuri pot apărea pe Casta.

Încetarea și Suspendarea serviciului

Casta își rezervă dreptul de a rezilia sau de a înceta dreptul de utilizare a serviciilor sale în orice moment, fără a avea obligativitatea motivării deciziei sale în baza unei notificari scrise, cu aplicabilitate imediată.

Casta poate proceda la suspendarea sau încetarea dreptului utilizatorilor de a beneficia de serviciile furnizate în cazul în care utilizatorul va încălca orice prevedere ale prezentului document sau orice alte politici ale Casta publicate în mod periodic pe platforma, sau în orice situație în care Casta constată faptul ca utilizatorul a dat dovadă de practici neconforme cu principiile sale. În cazul încetării sau suspendării dreptului de a utiliza serviciileCasta , utilizatorul nu va fi îndreptățit la solicitarea returnării oricăror sume achitate, indiferent daca acestea au fost sau nu prestate în cadrul serviciului. Totodată, în cazul încetării sau suspendării contului de utilizator, Casta își rezervă dreptul de a demara procedurile judiciare necesare în materia dreptului civil sau penal în vederea recuperării oricăror prejudicii ce s-ar provoca în urma conduitei culpabile ale utilizatorului.

Încetarea sau suspendarea serviciului nu va avea ca efect stingerea obligațiilor scadente ale utilizatorului față de Casta, prezentele prevederi având aplicabilitate și pentru viitor.

Utilizatorul poate denunța prezentele termeni si conditii prin renunțarea folosirii serviciilor Casta. Prevederile care prin natura lor au aplicabilitate și pentru viitor vor rămâne valabile în integralitatea lor și ulterior expirării sau denunțării prezentelor termeni si conditii.

Drepturi de proprietate intelectuală

Textele, grafica, conținutul editorial, datele, formatul, graficele, design-urile, HTML, fotografiile, muzica, suntele, imaginile, softwarele, video-urile, precum și orice alt conținut accesibil Utilizatorilor în cadrul serviciilor constituie proprietatea exclusivă a Casta Imobiliare SRL., cu excepția conținuturilor generate de utilizatori, pe care Casta are dreptul sa le folosească.

Dreptul de proprietate intelectuală al Casta asupra materialelor mai sus menționate este protejată de legile naționale și internaționale în materia drepturilor de proprietate intelectuală și patrimonială. Utilizatorilor le este interzis să descarce, utilizeze, remodeleze, reconfigureze, sau de a retransmite orice material fără acordul scris în prealabil al Casta, sau după caz, al titularului conținutului generat de utilizatori.

Logo-ul precum și denumirea marcii Casta aparțin patrimoniului Casta Imobiliare SRL., orice alte mărci sau logo-uri afișate pe platformă fiind deținute de către proprietarii respectivi. În lipsa acordului proprietarilor copierea sau utilizarea acestor mărci, logo-uri, denumiri este strict interzisă.

Informații Confidențiale

Utilizatorii își dău acordul și își asumă să se abțină de orice conduită prin care Informațiile Confidențiale ar putea fi făcute publice, sau divulgate către terți, cu excepția personalului autorizat a persoanei juridice pe care o reprezinta, care are de asemenea obligația respectării confidențialități informațiilor

Utilizatorii vor notifica în scris de indată Casta în cazul oricăror situații ce pot implica divulgarea, transferul sau utilizarea neautorizată ale informațiilor confidențiale. Utilizatorii vor depune toate eforturile necesare protejării informațiilor confidențiale de la divulgarea neautorizată.

În cazul incetării prezentelor termeni si conditii pentru orice motiv, utilizatorul va returna toate materialele în original sau în copie de conțin Informații Confidențiale. Termenul ”Informație Confidențiala” include toate secretele comerciale ale Casta, informații patrimoniale ale Casta, precum și orice informații și date despre Casta care nu au fost aduse la cunoștiința publicului sau către terți, care ar putea deriva valoare economică sau de altă natură prin divulgarea lor.

Informațiile Confidențiale vor include date tehnice, know-how, cercetări, planuri de producție, produse, servicii, clienți, piețe, software, dezvoltări, invenții, procedure, formule, tehnologie, designu-ri, schițe, inginerii, informații de configurare hardware, marketing, date financiare sau informații de afaceri divulgate în mod direct sau indirect, pe orice cale.

Declinarea Responsabilității

Utilizarea serviciilor se efectuază pe răspunderea solitară al utilizatorului.

Serviciile Casta sunt furnizate conform principiului “așa cum sunt”, fără garantarea expresă sau prezumată a condițiilor de comercializare, conformitate pentru un scop specific sau de legalitate. Casta nu își asumă nici o responsabilitate față de acuratețea materialelor furnizate în cadrul serviciilor precum și față de conținutul altor platforme legate de servicii, totodata nu își asumă nici o răspundere juridică pentru următoarele:

a. erori, greșeli sau date neadevărate în conținut

b. vătămări corporale sau prejudicii patrimoniale de orice natură rezultate din accesarea și utilizarea serviciilor Casta

c. orice access au utilizare neautorizată ale serverelor noastre securizate și/sau ale datelor și informațiilor cu caracter personal depozitate pe aceste rețele

Casta nu garantează, recomandă sau își asumă răspunderea pentru orice serviciu oferit sau publicat de către terți în cadrul serviciului, sau conectat printr-un hyperlink sau banner, către o altă platformă.

Casta nu va răspunde și nu va fi responsabila de monitorizarea oricăror tranzacții între utilizatori și terți, în afara celor menționate prin prezentele termeni si conditii, precum si ale contractelor incheiate de parti. Recomandăm utilizatorilor să utilizeze platforma în mod rezonabil, cu prudență și discernământ.

Casta și afiliații acestuia nu garantează faptul serviciile oferite vor fi în permanență neintrerupte sau viciate, totodată nu sunt garantate eventualele rezultate obținute prin utilizarea Serviciului, precum și nici sinrconizarea, acuratețea, fiabilitatea, conformitatea sau conținutul activităților specifice unui serviciu, informații, sau materiale furnizate în cadrul sau în legatură cu serviciile Casta.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile părților menționate în acest document, precum și orice efecte juridice ale acestora sunt reglementate de legislația aplicabila din Romania.

Litigiile rezultate în urma interpretării sau exeutării prezentelor termeni si conditii vor fi soluționate de către instanțele aflate în competența sediului Casta.

Daca vreo prevedere din acest document este considerata invalida de catre forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale termenilor si conditiilor de utilizare, acestea ramanand in vigoare.

Prezentul document constituie in intregime un acord incheiat intre utilizator si Casta Imobiliare SRL in privinta utilizarii platformei online www.casta.euro

Aceste prevederi pot fi modificate de Casta in mod periodic fara o notificare prealabila in acest sens. Puteti regasi cea mai recenta versiune a acestor conditii oricand, accesand aceasta pagina.